top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Άρθρο 1

Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

ΕΔΡΑ – Άρθρο 2

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ιδρύθηκε στη Λευκωσία και έχει έδρα τη Λευκωσία.

ΣΚΟΠΟΙ – Άρθρο 3

Η προαγωγή, διεξαγωγή και αξιοποίηση της συστηματικής επιστημονικής έρευνας ως εργαλείο ανάλυσης, κριτικής, διαλόγου και κατανόησης του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με την ταυτόχρονη υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγήσεων.

 

Η έρευνα και διάχυση γνώσεων στους τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού, της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας, των διεθνών σχέσεων, του περιβάλλοντος, της νεολαίας, των διαφυλικών σχέσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

 

Η προώθηση του πολιτισμού, του βιβλίου, της φιλαναγνωσίας και κοινωνικού εγγραμματισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έχει εγγράψει και κατέχει την επωνυμία της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας (Nicosia Book Fest) το οποίο διοργανώνει ετησίως στα πρότυπα ανάλογων διεθνών φεστιβάλ βιβλίου.

 

Η διεξαγωγή μελετών, αναλύσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

 

Η επιδίωξη ανάληψης χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών) για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

 

Η διοργάνωση, ανάληψη και συμμετοχή σε δικοινοτικές δράσεις, έρευνες και μελέτες, με στόχο τη συμφιλίωση ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και η προαγωγή της ιδέας της ειρηνικής επανένωσης της πατρίδας μας.

Η δημιουργική ανάπτυξη δημοκρατικής σκέψης στην Κύπρο, η οποία θα ενισχύει τους αγώνες του λαού μας για ειρήνη και πραγματική επανένωση της πατρίδας μας.

Η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας, βιβλιοθήκης και η συγγραφή και/ή έκδοση σχετικού ενημερωτικού υλικού, βιβλίων, περιοδικών και άλλων συναφών με τους σκοπούς του Ινστιτούτου εντύπων και υλικού.

Η παροχή συμβουλευτικών και άλλων συναφών υπηρεσιών στους τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Η διεξαγωγή μεταφράσεων στους τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου και/ή προς όφελος της διεξαγωγής έρευνας.

Η επαφή και συνεργασία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα και ακαδημαϊκούς και άλλα εξειδικευμένων γνώσεων πρόσωπα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό αυτή η συμμετοχή θα συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Ινστιτούτου.

Η ανάπτυξη προοδευτικής σκέψης και κοινωνικής συνείδησης για τα αστικά, πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διεθνές Δίκαιο και το κοινοτικό κεκτημένο και που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην άρση των όποιων διακρίσεων λόγω φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων ή άλλων ατομικών επιλογών.

Η περαιτέρω αξιοποίηση της ιδιότητας του πλήρους κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προοδευτική εξέλιξη της κοινωνίας κατά τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες μιας σύγχρονης, ραγδαία αναπτυσσόμενης, διαπολιτισμικής Κύπρου, που θα διασφαλίζει τις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Η διεξαγωγή, έκδοση και κυκλοφορία μελετών στους τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Η αμερόληπτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση της κοινής γνώμης για πτυχές της δημόσιας ζωής που άπτονται, αφορούν και επηρεάζουν τους πολίτες.

Η συνεργασία και ο συντονισμός με άλλους κοινωνικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς, που αναπτύσσουν παρεμφερή ή συναφή με το Ινστιτούτο δραστηριότητα.

ΜΕΛΗ – Άρθρο 4

1.       Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε υιοθετεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου και επιθυμεί να εργαστεί για την υλοποίησή τους.

2.       Για την εγγραφή συμπληρώνεται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το ποσό των €20, ως δικαίωμα εγγραφής.

3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία για την εγγραφή νέου μέλους.

4.       Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένου του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5.       Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει είτε με γραπτή κοινοποίηση της πρόθεσής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με άρνηση ανανέωσης της συνδρομής του.

6.       Μέλος διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρηγουμένως τού δόθηκε η δυνατότητα να παραστεί σε συνεδρίαση του σώματος για να εκφράσει τις απόψεις του. Η όποια απόφαση διαγραφής θα πρέπει να στηρίζεται σε τουλάχιστο ένα από τους πιο κάτω λόγους:

(α)      Συστηματική ή έκδηλη παραβίαση του Καταστατικού.

(β)      Άρνηση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου ή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ)      Ανάπτυξη δραστηριότητας επιζήμιας προς τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

7.       Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα ο ενδιαφερόμενος κοινοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – Άρθρο 5

1.       Το δικαίωμα εγγραφής όλων των μελών καθορίζεται σε €20 και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση απόρριψης της εγγραφής το τέλος επιστρέφεται.

2.       Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε €20 ετησίως κατά το ελάχιστο και μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.    Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε μέλος πρέπει να έχει ξοφλημένες τις συνδρομές του κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Άρθρο 6

Η Διοίκηση του Ινστιτούτου ασκείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Επιστημονικό Διευθυντή και πέντε Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται ανά τριετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του από Επιστημονικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και αξίας, οι οποίοι επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον καταρτισμό του σε σώμα, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι ο εκάστοτε Επιστημονικός Διευθυντής συμμετέχει ex officio στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελεί κανονικό μέλος του, καθώς και στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Νοείται περαιτέρω ότι κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει Συμβουλευτικό Σώμα, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Άρθρο 7

1.       Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο σώμα του Ινστιτούτου και συνέρχεται ανά τριετία μέσα στο φθινοπωρινό τρίμηνο. Τη Συνέλευση αποτελούν τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται δυνάμει του άρθρου 4 του Καταστατικού.

2.       Ο Γενικός Γραμματέας ειδοποιεί γραπτώς τα μέλη του Ινστιτούτου για τη σύγκληση και την ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεκαπέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της.

3.       Τα παρόνται μέλη έχουν δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στη διαδικασία και στην ψηφοφορία.

4.       Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα παρόντα μέλη, εκτός αν ενδιαφερόμενο για εκλογή μέλος απουσιάζει δικαιολογημένα.

5.       Αντικείμενο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι μεταξύ άλλων:

(α)      Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τριετίας που διέρρευσε.

(β)      Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία.

(γ)      Η συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού, συνοδευόμενα από έκθεση του Οικονομικού Διαχειριστή και του Ελεγκτή.

6.       Νοείται ότι η ίδια η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί κατά την έναρξη των εργασιών να προσθέσει οποιοδήποτε θέμα ήθελε αποφασίσει στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

7.       Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των μελών, ως καθορίζει το άρθρο 4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία ώρα στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τoν αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

8.       Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών.

9.       Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία με ανάταση των χεριών εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Άρθρο 8

1.       Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την Καταστατική Γενική Συνέλευση.

2.       Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που αποστέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα μέσα σε ένα μήνα, είτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών, η οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού μαζί με σύντομη αιτιολογική έκθεση.

3.       Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά εγγεγραμμένα και τακτοποιημένα με τη συνδρομή τους μέλη. Διαφορετικά τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 7.7. Για τη λήψη αποφάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών και στις δύο περιπτώσεις.

4.       Για την αλλαγή των σκοπών του Ινστιτούτου απαιτείται ειδική πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών.

5.       Οι λοιπές διαδικαστικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται κατ΄αναλογίαν και στην Καταστατική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Άρθρο 9

1.       Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται άμεσα μετά την εκλογή του και σε κάθε περίπτωση εντός μιας βδομάδας και καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή  και τέσσερις Συμβούλους.

2.       Σε περίπτωση κένωσης θέσης, αυτή πληρώνεται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους επιλαχόντες κατά τις αμέσως προηγούμενες εκλογές, κατά σειρά επιτυχίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν το κρίνει ορθό, να μην προβεί σε αναπλήρωση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.       Ταυτόχρονη παραίτηση ή κένωση πέραν των πέντε θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθιστά ολόκληρο το Συμβούλιο έκπτωτο. Τέτοιο Συμβούλιο παραμένει στη θέση του με μόνο σκοπό τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοια Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκπτωση του Συμβουλίου.

4.       Οι λοιπές διαδικαστικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

5.       Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπήσει το Ινστιτούτο δικαστικώς ή εξωδίκως, εφόσον εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό με ειδική ή γενική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί και όπου δεν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση επί τούτου, το Ινστιτούτο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.       Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά ανα δίμηνο και έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή μετά από γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη συνεδρίαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση μέσα σε δέκα μέρες από τη λήψη της γραπτής αίτησης.

7.       Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέλη του.

8.       Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δέον όπως λαμβάνονται με ομοφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται με απλή πελιοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα ξανασυζητείται και τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία.

9.       Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα και τον Διευθυντή, τα οποία είναι στη διάθεση όλων των μελών του Ινστιτούτου.

10.     Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει Κανονισμούς για την ομαλότερη λειτουργία του Ινστιτούτου. Σε συνεννόηση με το Επιστημονικό Συμβούλιο, μπορεί να συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Άρθρο 10

Εκτός από τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία

προβλέπονται ρητά στα προηγούμενα άρθρα του Καταστατικού, ο

Πρόεδρος χειρίζεται και τα πιο κάτω:

(α)      Λογοδοτεί από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

(β)      Μεριμνά για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών.

(γ)      Συγκαλεί με τον Γενικό Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει.

(δ)      Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και υπογράφει οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Άρθρο 11

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και εκτελεί τα όποια

ειδικά καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Άρθρο 12

Εκτός από τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία

προβλέπονται ρητά στα προηγούμενα άρθρα του Καταστατικού, ο

Γενικός Γραμματέας χειρίζεται και τα πιο κάτω:

(α)      Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων μαζί με τον Διευθυντή, τους φακέλους αλληλογραφίας, τα αρχεία και τη σφραγίδα του Ινστιτούτου.

(β)      Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία.

(γ)      Κρατεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – Άρθρο 13

1.       Κατέχει και χειρίζεται το κατάλοιπο αρμοδιοτήτων που δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.       Αποτελεί το σύνδεσμο του Διοικητικού Συμβουλίου με το Επιστημονικό Συμβούλιο.

3.       Εκτελεί ή φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

4.     Συντονίζει την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου και των δραστηριοτήτων του.

5.    Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων μαζί με τον Γενικό Γραμματεά.

6.       Συνυπογράφει μαζί με τον Οικονομικό Διαχειριστή όλα τα έγγραφα που αφορούν οικονομικά θέματα.

7.       Τηρεί το Μητρώο Μελών.

8.      Συνεργάζεται από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλους

κοινωνικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς, που αναπτύσσουν παρεμφερή ή συναφή με το Ινστιτούτο δραστηριότητα και λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – Άρθρο 14

1.       Μεριμνά για την περιουσία και τηρεί ή φροντίζει για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ινστιτούτου.

2.       Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού και των τελικών λογιαριασμών.

3.       Αποδέχεται κάθε είσπραξη και εκδίδει σχετική απόδειξη, διενεργεί πληρωμές δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσει κάθε σχετική απόδειξη, τιμολόγιο ή ένταλμα πληρωμής.

4.       Δεσμεύει το λογιαριασμό του Ινστιτούτου συνυπογράφοντας με τον Διευθυντή.

5.       Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Διοικητικό Συμβούλιο επί της οικονομικής κατάστασης του Ινστιτούτου και λογοδοτεί για τον τομέα αρμοδιότητάς του στη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καταστατικού.

6.   Διατηρεί και διαχειρίζεται λογαριασμό μικρού ταμείου, που δεν υπερβαίνει τα €200 ανά πάσα στιγμή, εκτός αν για πρακτικούς λόγους συμφωνηθεί διαφορετικά με το Διευθυντή ή αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – Άρθρο 15

1.       Το Ινστιτούτο εισπράττει συνδρομές και δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού και μπορεί να αποκτήσει περιουσία με αγορά, δωρεά, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή κατασκευή.

2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει τους πόρους του Ινστιτούτου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – Άρθρο 16

Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα η οποία φέρει το έμβλημα του Ινσιτούτου, τοοποίο αποφασίζεται άπαξ από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΑΛΥΣΗ – Άρθρο 17

1.       Το Ινστιτούτο διαλύεται με απόφαση των 4/5 των εγγεγραμμένων μελών, η οποία λαμβάνεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, μετά από γραπτή αίτηση των 2/3 τουλάχιστον των μελών, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 7 και 9 του Καταστατικού.

2.       Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Ινστιτούτου θα διατίθεται με τρόπο τον οποίο θα καθορίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση, προς όφελος ενός ή περισσοτέρων κοινοφελών ιδρυμάτων ή οργανισμών.

ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – Άρθρο 18

Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατά την οποία θα εγκριθεί από την Κατασταστική Συνέλευση και τον Έφορο Σωματείων και θα εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον υφίσταται το Ινστιτούτο.

bottom of page